I


Stoneware, Shino glaze, Tin Oxide
coiled & beaten
19 x 24 x 24cm
functional


2022II

Stoneware, reactive Slip, Shino glaze, Tin Oxide
coiled & beaten
20 x 19 x 19cm
functional

2022III

Stoneware, Shino glaze, Tin Oxide
coiled & beaten
19 x 21 x 21cm
functional

2022
<<    >>
 

© Lisa Geue, 2024