I


Stoneware, Shino glaze, Tin Oxide
coiled & beaten
19 x 24 x 24cm
functional


2022


II


Stoneware, reactive Slip, Shino glaze, Tin Oxide
coiled & beaten
20 x 19 x 19cm
functional

2022


III


Stoneware, Shino glaze, Tin Oxide
coiled & beaten
19 x 21 x 21cm
functional

2022
<<     >> 

© Lisa Geue, 2023